HCL 45 / 2017-07

 

Consiliul Local al comunei Stolnici întrunit în ședință ordinară în data de 28.07.2017

         Având în vedere prevederile:

-      art. 11, 12 și 13 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei prin care se certifică incadrarea în fondurile bugetare alocate;

c)  precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f),  art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 01 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stolnici conform anexei nr. 1.

Art. 2. Începând cu data de 01 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stolnici    conform anexei nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Începând cu data de 01 iulie 2017 indemnizația acordată consilierilor locali pentru participarea la toate ședințele de consiliu organizate în cadrul unei luni este în procent de 10% din indemnizația Primarului.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată  în condițiile art. 7 și 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

 Art. 6. 1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:

a) primarului comunei;

b) instituției prefectului judeţului Argeș

 (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin afișare sau publicare pe pagina de internet a instituției.

 

 

 

Contrasemnează/avizează,

pentru legalitate:

SECRETARUL COMUNEI,

? Mocanu Antoaneta

 

..........................................................................

(prenumele şi numele)

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 

? Marin Valentin

 

..........................................................................

(prenumele şi numele)

 

 

Text Box: L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ANEXA NR.1 LA HCL NR.

                               SALARII  BAZA FUNCTII PUBLICE

 

Functia /gradatia /

 

Coef         Gradatie 5

 Coef   Gradatie 4

coef    Gradatie 3

Coef    Gradatie 2

Coef     Gradatie 1

Coef    Gradatie   0

Secretar ,gradul II ,functia publica de conducere

3,4

4930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier ,inspector,expert, grad profesional superior

Max 3,2

4640

3,21

4668

3,14

4554

2,99

4337

2,84

4131

2,65

3842

Min 3,1

4495

3,02

4385

2,95

4278

2,81

7074

2,67

3880

2,48

3609

grad profesional principal

3,2

4640

3,12

4526

3,04

4416

2,9

4205

2,76

4004

2,56

3725

2,3

3335

2,23

3233

2,18

3161

2,07

3010

1,97

2867

1,83

2667

grad profesional  asistent

3,1

4495

3,02

4385

2,95

4278

2,81

4074

2,67

3880

2,48

3609

2,2

3190

2,14

3112

2,09

3036

1,99

2891

1,89

2754

1,76

2561

grad profesional  debutant

3,0

4350

2,92

4243

2,85

4140

2,71

3943

2,58

3755

2,40

3493

2,1

3045

2,04

2970

1,99

2898

1,90

2760

1,81

2628

1,68

2445

Referent grad profesional superior

1,85

2687

1,80

2621

1,76

2557

1,67

2435

1,59

2319

1,48

2157

1,80

2610

1,75

2546

1,71

2483

1,63

2365

1,55

2252

1,44

2095

grad profesional principal

1,79

2595

1,74

2532

1,7

2470

1,62

2352

1,54

2240

1,43

2083

1,75

2537

1,7

2475

1,66

2415

1,58

2300

1,51

2190

1,41

2037

grad profesional asistent

1,74

2523

1,69

2461

1,65

2401

1,57

2287

1,50

2178

1,4

2030

1,61

2334

1,57

2277

1,53

2222

1,45

2116

1,39

2016

1,29

1875

grad profesional  debutant

1,60

2320

1,56

2263

1,52

2208

1,45

2103

1,37

2002

1,28

1862

1.55

2247

1,51

2192

1,47

2139

1,40

2037

1,33

1940

1,24

1804

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,

Marin Valentin Constantin

 

 

ANEXA NR.2 LA HCL NR.

                               SALARII  BAZA PERSONAL  CONTRACTUAL

Functia /gradatia /

 

Coef         Gradatie 5

 Coef   Gradatie 4

coef    Gradatie 3

Coef    Gradatie 2

Coef     Gradatie 1

Coef    Gradatie   0

Consilier juridic gradul  IA

2,81

4082

2,74

3983

2,68

3886

2,55

3700

2,43

3523

2,26

3277

Gradul I

2,8

4060

2,73

3960

2,66

3864

2,53

3680

2,41

3504

2,24

3259

Gradul  II

2,7

3915

2,63

3819

2,56

3726

2,44

3548

2,33

3379

2,16

3144

Debutant

2,6

3770

2,53

3678

2,47

3588

2,35

3417

2,24

3254

2,08

3027

Inspector  specialitate gradul IA

2,5

3625

2,43

3536

2,37

3437

2,25

3273

2,15

3117

2

2900

2,4

3480

2,34

3395

2,28

3312

2,17

3154

2,07

3004

1,92

2794

Gradul I

2,3

3335

2,24

3253

2,18

3174

2,08

3023

1,98

2879

1,84

2678

2,2

3190

2,14

3112

2,09

3036

1,99

2891

1,89

2748

1,76

2556

Gradul  II

2,1

3045

2,04

2970

1.99

2891

1,89

2748

1,76

2556

1,63

2377

1,48

2149

1,44

2097

1,41

2046

1,34

1948

1,28

1856

1,19

1726

Debutant

2

2900

1,95

2829

1,90

2760

1,81

2628

1,72

2503

1,60

2328

1,4

2030

1,36

1980

1,33

1931

1,26

1839

1,2

1751

1,12

1628

Referent gradul IA

1,92

2787

1,87

2719

1,83

2653

1,75

2548

1,67

2427

1,55

2257

Gradul I

1,75

2537

1,7

2475

1,66

2415

1,58

2300

1,51

2190

1,40

2037

Gradul  II

1,65

2392

1,6

2334

1,57

2277

1,49

2168

1,42

2065

1,32

1920

Debutant

1,55

2247

1,51

2192

1,47

2139

1,4

2037

1,33

1940

1,24

1804

Sef formative paza/pompieri

1,62

2349

1,58

2291

1,54

2235

1,46

2128

1,39

2026

1,29

1884

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

1,28

1858

1,25

1813

1,21

1768

1,16

1683

1,10

1603

1,02

1491

Sofer I

1,58

2291

1,54

2235

1,50

2139

1,43

2076

1,36

1972

1,26

1834

1,52

2204

1,48

2150

1,44

2093

1,37

1993

1,31

1899

1,22

1766

II

1,54

2244

1,51

2200

1,48

2146

1,40

2044

1,34

1947

1,24

1812

1,50

2189

1,47

2131

1,43

2073

1,36

1984

1,30

1889

1,21

1757

Muncitor calificat I

1,46

2131

1,43

2079

1,39

2028

1,33

1931

1,26

1839

1,18

1711

II

1,45

2102

1,41

2051

1,38

2001

1,31

1905

1,25

1815

1,16

1688

III

1,44

2088

1,40

2037

1,37

1987

1,30

1892

1,24

Înapoi